VOLJA I MOĆ - ogled o političkom marketingu

Slika
Prava riječ, Tuzla, 1995. (Obim-127 strana A-5 formata)

Knjiga predstavlja u BiH pionirski pokušaj zasnivanja marketinškog pristupa regulacije političkih procesa i ostvarivanja političkih ciljeva u uvjetima demokratskog okruženja. Autor, Dr Kurtić ukazuje na strategiju upravljanja političkim organizacijama, promjenama i procesima zasnovanu na uskladjivanju sadržaja i pravaca upravljačke akcije sa prethodno spoznatim aspiracijama i pokretačkim motivima političke javnosti kao na jedan je od više mogućih (u našim uvjetima manje poznatih) odgovora na zahtjeve efikasnog djelovanja u uslovima imperativa očuvanja demokratskog karaktera politićkog ambijenta. Iako koristi dokazano efikasan instrumentarij razvijen u ekonomskoj sferi politički marketing ima izvorište u samim političkim procesima što dokazuje prisustvo elemenata marketinga tokom cijele povijesti. Marketinški pristup u politici izjednačava cilj sa sredstvom pronalazeći na taj način efikasan način djelovanja. Cilj je sredstvo. To je moguće samo u momentu kada politička javnost postaje odlučujućom determinantom efikasnosti političkog djelovanja, objektivnim izvorom legitimiteta i suverene moći političara, ali je ostvarivo kao vještina spoznavanja i artikulacije političkih aspiracija ciljnih skupina političke javnosti.
Za razliku od intuitivnog, organizovani politički marketing je utemeljen na izgradnji namjenske komunikacijske infrastrukture za kontinuirani dotok informacija o volji javnosti.
Recenzenti: Prof. dr Mehmed Dedić i Mr Jasminko Arnautović.
0 0