osnovi pisanja za medije

Slika
Media Plan institut, Sarajevo, 2009.

Knjiga je plod predavanja i vježbi iz predmeta: Metode i tehnike novinarstva i Pisanje za medije, studentima žurnalistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i studentima Mediaplanove Visoke škole novinarstva u Sarajevu. Godinama sam osluškivao reagiranje studenata na teorijske uvode u pojedine novinarske vještine, pokušavao ih približiti, što je moguće više, aktuelnoj novinarskoj praksi i dominantnim medijskim sadržajima, zajedno sa studentima pronalazio upečatljive primjere dobre i loše prakse u domaćim i regionalnim medijima, esperimentisao sa metodama predavanja i uvježbavanja, birao i osmišljavao zadatke za vježbe i ispite, prikupljao uspješne studentske radove i proučavao silabuse sličnog predmeta na svjetskim studijima novinarstva. Vodio sam se pri tome sa dva temeljna principa: prvo, dizajn (forma) poruke presudno utiče na efikasnost mas-medijskog komuniciranja, naročito u modernom vremenu koje karakterišu hiperprodukcija i hiperdiseminacija medijskih sadržaja i drugo, pisanje za medije(dizajniranje poruka) je vještina koja se može, uz dobro mentorstvo i uporan rad, steći i podići na zavidan nivo. Oba ova principa se svakodnevno potvrđuju u praksi. Na jednoj strani sve je manja mogućnost da jedan medij u odnosu na mnogobrojne druge ostvari prednost po osnovu ekskluzivnosti informacije koju objavljuje te do izražaja dolazi način prezentacije vijesti a na drugoj strani zadivljujućom brzinom pa i lakoćom su studenti kojima sam predavao usvajali različite paradigme modernih novinarskih formi. To pokazuje i veliki broj studentskih radova kojima sam, sa zadovoljstvom, pa i sa ponosom, ilustrirao pojedine forme narativnog novinarstva.
Knjiga sadržajem prati program predmeta: Pisanje za medije I, Pisanje za medije II i Praktikum iz pisanja za medije I i II. Radi toga je podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu su obrađeni osnovni elementi i forme informativno – faktografskog novinarstva. Naslonio sam ih na savremeno shvatanje informacije i događaja, koje sam izložio u knjizi KÔd novinarstva a sa kojim su se studenti upoznali u okviru predmeta Teorija informacija. U drugom dijelu knjige izloženi su elementi narativnog novinarstva, te detaljno i sistematično prezentirane strukture i tehnike pisanja glavnih formi fičera.
0 0