O problemu semantičke determinacije mas-medijske poruke

Razlika/differance broj 1, str.161- 171, Tuzla, 2001.; obim: 10 strana, format B-5.
Autor razmatra problem identifikacije jednog broja obaveznih elemenata i ustaljenih odnosa među njima kao uslova da bi mas-medijska poruka funkcionirala kao spoznajno-značenjska struktura. Dolazi do zaključka da je konkretno značenje svakog elementa semantičke strukture poruke određeno njihovim odnosom sa cjelinom komunikacije i komunikacijske situacije komunikatora i recipijenata koji, u slučaju mas-medijskog komuniciranja izmiču kontroli komunikatora.

Mada konkretna poruka za publiku funkcionira kao znak za događaj, simboli su samo uslovno u stanju preko svog denotativnog potencijala adekvatno izraziti informaciju per se. Mogućnost objektivne reprezentacije referensa je još upitnija. U stvarnosti simboličke strukture nužno konotiraju u nepredvidivoj komunikacijskoj situaciji. Sve su to razlozi zbog kojih novinari u semantičku strukturu uvode meta informacije, koje trebaju dodatno semantički odrediti poruku.
0 0