Bosna i Hercegovina, entiteti i kantoni u procesu stabilizacije i razvoja

koautorstvo sa Mr. Sead Omerbegović, Pogledi br. 8; str. 64 – 69, Tuzla 2001.; obim 6 strana, format B-5.
Autori razvijaju tezu da je kompromis, koji u sferi realnih političkih odnosa BiH znači prvenstveno zaštitu nacionalnih interesa, ne samo i uvijek vitalnih, rezultirao atipičnim modelom administrativno-političke organizacije Države Bosne i Hercegovine, a naročito lokalne uprave, koji zbog toga što nije komplementaran sa državama u regionu, otežava uključivanje u integracijske procese. Nakon seriozne politikološke analize autori zaključuju da će kombinacijom blagog poticanja demokratskih procesa i sistema vrijednosti izvana, te procesa političke i ekonomske tranzicije i autohtonih političkih i intelektualnih potencijala i razbuđene kritičke javnosti Bosna i Hercegovina ući u fazu potpunog redizajniranja političkog sistema. Time će se stvoriti preduvjeti za preuzimanje dijela odgovornosti za stabilnost, ne samo jugoistoka Evrope, već i Evrope u cjelosti. Ovakvo predviđanje autori argumentiraju tezom da uslov za stabilizaciju jugoistoka Evrope nije bilo kakva «mirna Bosna», nego Bosna pacifizirana uspostavljanjem efikasnih struktura sinhronog nenasilnog razrješenja unutrašnjih konflikata interesa. To podrazumijeva samo po sebi i unutrašnje restrukturiranje Bosne i Hercegovine i to u mjeri u kojoj sadašnja asimetrična struktura zaista čini prepreku stabilizacijskim i pacifikacijskim procesima iznutra.
0 0