Uključivanje javnosti u proces izrade prostornog plana

Urbo BiH (2), str. 3037, Sarajevo 2002.; obim: 8 strana, format: A-4
Autor dizajnira i teorijski fundira originalan model uključivanja građana u rane faze kreiranja javne politike. Za razliku od klasičnog pristupa, kada se građani u proces uvode tek u fazi javne rasprave o nacrtu odluke (koju su kreirali vladini eksperti) u ovom modelu oni se, potpomognuti timom stručnjaka za javne komunikacije uključuju u ranim fazama i utiču na kreiranje samog nacrta.

Model je zasnovan na polaznoj premisi da ostvarivanje aktivne uloge građana u javcnoj politici za pretpostavku ima uspostavljanje simetričnog dijaloškom modela javne komunikacije, sa pouzdanim komunikacijskim kanalima, prilagođenim specifičnim potrebama i situaciji pojedinih grupa javnosti. Dijaloški model komuniciranja, u području javne komunikacije sam po sebi je novost i iziskuje totalni inžinjering komunikacije, odnosno ekspertni pristup i profesionalnu realizaciju, zaključuje autor.
0 0