struktura pristupnog rada

STRUKTURA PRISTUPNOG RADA

Uvod
Objasniti društvenu i znanstvenu relevantnost problema kojim ćete se baviti u radu (1-2 stranice) formulisati predmet istraživanja, problem istraživanja i cilj (šta hoćete da spoznate?).

Analitički okvir
Definirati i obrazložiti glavno istraživačko pitanje.
Nalazi drugih autora.
Šta je ostalo nedovoljno objašnjeno?
Opredijeliti se za teorije, odnosno teorijske postavke iz čijeg ćete okvira razmotriti pitanje.
Definirati glavne koncepte u okviru kojih ćete istraživati svoju temu.
Definiratio generalnu hipotezu (pretpostavku unutar koje ćete uspostaviti uzročno-posljedičnu relaciju između stanja pojave (aktuelnog i poželjnog) kao zavisne varjable i uzroka (nezavisnih) čimbenika koji izazivaju ili bi trebali izazvati to stanje.
Iz generalne hipoteze trebate izvesti tri do četiri pomoćne hipoteze (koje ukazuju na različite aspekte pojave, odnosno problema) i na kraju indikatore - koji nisu ništa drugo nego činjenice koje će, kada ih utvrdite, teorijski ili empirijski poslužiti kao dokazi, odnosno argumenti da vaša generalna pretpostavka vrijedi. Ovaj dio treba biti obima 3-4 stranice.

Metode
Navesti istraživačćke metode koje ste odabrali, objasniti ulogu (funkciju) svake od odabranih metoda, šta očekujete kao rezultat?
Predstaviti istraživački korpus, uzorak (način uzorkovanja) i jedinice istraživanja.

Razmatranje
Empirijski pokazatelji (statistika, različiti sekundarni i tercijarni izvori), eventualno činjenice do kojih ste sami došli istražujući pojavu- koje ćete upotrijebiti u raspravi o održivosti svake od postavljenih pomoćnih hipoteza.
Svaku pomoćnu hipotezu ćete obraditi kao poseban međunaslov a razmatranje ćete okončati obrazloženim zaključkom zasnovanim na izloženoj građi (obim cca 5 stranica)

Zaključno razmatranje
Vraćate se generalnoj hipotezi čiju održivost komentirate imajući u vidu zaključke iz razmatranja pomoćnih hipoteza (obim oko 2 strane)

Literatura
Samo ona koju ste citirali odnosno na kojoj ste zasnovali parafraziranje (na koju ste se pozivali u okviru teksta).
0 0