BIOGRAFIJA

Kurtić Najil

Najil Kurtić - je umirovljeni profesor Univerziteta u Tuzli. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Prvi angažman na Univerzitetu u Tuzli imao je kao viši asistent na Ekonomskom Fakultetu u Tuzli u periodu 1996 do 1998. godine na predmetu Psihologija rukovođenja i poslovno komuniciranje. Prvi angažman na poziciji nastavnika je dobio 1998. godine na Ekonomskom fakultetu kao docent na užoj naučnoj oblasti marketing i izvodio nastavu na predmetu Marketing komuniciranje.

Koautor je i potpisnik elaborata o osnivanju studijskog odsjeka Žurnalistika na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Od 1998. godine je u radnom odnosu na Filozofskom fakultetu. Više godina je bio voditelj studijskog odsjeka Žurnalistika. U tri mandata je bio prodekan za nastavu na Filzofskom fakultetu a u jednom mandatu prodekan za naučno-istraživački rad. Dao je značajan doprinos u prilagođavanju nastavnih planova i organizacije nastave bolonjskom modelu obrazovanja. Autor je elaborata o osnivanju prvog postdiplomskog i prvog doktorskog studija na studijskom odsjeku žurnalistika. Bio je voditelj postiplomskog studija Komunikologija i voditelj prvog doktorskog studija na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Izvodi nastavu na dodiplomskim, postdiplomskim, odnosno doktorskim studijima na univerzitetima u Sarajevu, Mostaru, Banjaluci i Zenici. Na Doktorskoj školi Sveučilišta Josip Jurja Strossmajer u Osijeku izvodi predmet Europska medijska politika.

Objavio je 12 naučnih knjiga i više desetina naučnih radova. Knjiga Masovno komuniciranje, u izdanju Golden market iz Zagreba je dobila nagradu Dialogos za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija u 2014. godini.

Dobitnik je Povelje za izuzetan doprinos razvoju odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija u jugoistočnoj Europi.

U svojstvu mentora izveo je 9 doktora nauka na univerzitetima u Tuzli, Sarajevu, Mostaru i Osijeku.

Učestvovao je, u svojstvu istraživača, odnosno voditelja istraživačkog tima u realizaciji velikog broja naučno-istraživačkih projekata i istraživanja javnog mnijenja i imidža.

Uža područja naučno-istraživačkog interesovanja su mu: odnosi s javnostima, teorija informacija, pisanje za masovne medije, poslovno komuniciranje i politički marketintg.

Objavljuje u regionalnim naučnim časopisima a član je više međunarodnih redakcija. U svojstvu projektanta i stručnog konsultanta sudjelovao je u kreiranju i realizaciji zapaženih kampanja javnog komuniciranja u oblastima političkog i društvenog marketinga.

0 0