1. Bosanstvo i Bošnjaci u agendi „Bošnjaka“: sto dvadeset godina poslije, Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo: historija, stvarnost, perspektive, Zbornik radova, Univerzitet u Tuzli. 2014.
2. Komparativna analiza izvještavanja o terorističkom napadu u Norveškoj na hrvatksim i internet portalima Velike Britanije, (Kurtić.N., Đukić.M.,). Medianali, godište 7, broj 14, prosinac 2013. Dubrovnik
3. Novine u Bosni u osmanskom periodu i nacionalno samoidentificiranje Bošnjaka, Bosanski jezik: časopis za kulturu bosanskoga knjižebnog jezika, 10/2013, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
4. Odnosi s javnostima u zdravstvenom sektoru; mogućnosti strateške perspektive, Zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. 2011. ISSN 1512-6021, str. 335-359
5. Etički odnosi s javnostima u funkciji socijalne konekcije i društvene odgovornosti modernih organizacija; Medianali, međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 3, broj 5, veljača 2009. (str.131- 142)
6. Mogućnosti dekonstrukcije internog imidža Bosne i Hercegovine; Tranzicija; Međunarodni naučno-stručni časopis za ekonomiju i politiku tranzicije – Tuzla – Beograd – Bukurešt – Zagreb, Ekonomski institut Tuzla, br.21-22, 2008. ISSN 1512-5785, COBIS.BH – ID 7255054, UDK: 330.142 (str. 9-26)
7. Vjerodostojnost medijskih objava; Medianali, međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 2, broj 3, veljača 2008. (str.127- 136)
8. Čitanje medijske kulture (teorijsko-analitički okvir za razumijevanje medija i medijskih sadržaja); UDK 316.774:316.77, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar, 2008. ISSN 1840-1325, (str. 413- 426)
9. Mediji i izbori – između formalne nepristrasnosti i interesa javnosti, Medianali, međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 1, broj 2, studeni 2007. (str.139- 148)
10. Komunikacijski paradoks, Medianali, međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 1, broj 1, ožujak 2007. (str.135-148)
11. Potreba za smislom: mit, manipulacija i film, Pregled, časopis za društvena pitanja, Univerzitet u Sarajevu, br. 3-4, maj-avgust, 2007., ISSN 0032-7271 (str. 383-386)
12.Problemi i smisao definiranja odnosa s javnošću, Anali poslovne ekonomije, časopis za poslovnu ekonomiju, biznis, menadžment i komunikologiju, UPIM, Banja Luka, 2007. godina I, Volume I, Broj 1, UDK 659.4 (str. 143- 153)
13. Bosna i Hercegovina : između profesionalnih standarda i očekivanja čitatelja, ICEJ, Zagreb, 2007., ISBN 978-953-7015-38-1 (str. 117- 154)
14. Konceptualizacija istraživanja vjerodostojnosti medija; Vjerodostojnost novina, ICEJ, Zagreb, 2007., ISBN 978-953-7015-38-1 (str. 39-66)
15. Teorijski okvir za marketinšku rekonceptualizaciju politike, Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Brčkom, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, br.3, mart 2007. ISBN 978-99938-95-05-3, COBIS.BH-ID 387864 (str. 101-108)
16. Mediji u tranziciji; Tranzicija, časopis za ekonomiju i politiku tranzicije; Ekonomski institut Tuzla, januar-decembar 2006. broj 17-18, ISSN 1512 – 5785 (str.9-18)
17. Kako izvještavati o maloljetnicima u sukobu sa zakonom ? Zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2006. Vol.31, br. 7, ISSN 1521 – 6021 (str.456-463)
18. Samoprezentirajuće komunikacije savremenih društvenih struktura, masovni mediji i javni diskurs; Zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2005. Vol.31, br. 6, ISSN 1521 – 6021 (str. 245-260)
19. Epistemologija novinarske spoznaje; Zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2004. Vol.31, br. 5, ISSN 1521 – 6021 (str. 245-256)
20. Javna percepcija tuzlanskog pristupa prostornom planiranju; Urbo BiH (2), str. 53- 57, Sarajevo, 2002.; obim: 5 strana, format: A-4
21. Uključivanje javnosti u proces izrade prostornog plana; Urbo BiH (2), str. 30- 37, Sarajevo 2002.; obim: 8 strana, format: A-4
22. Politika i komuniciranje; Socijal demokrat broj 10 – 11, str. 243-246, Sarajevo 2002.; obim: 4 strane, format B-5
23. Sud kao središnji element logičke strukture mas-medijske poruke; Zbornik radova Filozofskog fakulteta broj 4; str. 123- 133, Tuzla 2002.;obim: 11 strana, format: B-5.
24. Bosna i Hercegovina, entiteti i kantoni u procesu stabilizacije i razvoja; koautorstvo sa Mr. Sead Omerbegović, Pogledi br. 8; str. 64 – 69, Tuzla 2001.; obim 6 strana, format B-5.
25. Imidž u funkciji strateškog menadžmenta; Zbornik radova u povodu 25-godišnjice Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, str.59 – 65, Tuzla 2001.; obim: 7 strana, format: A-4.
26. Informatološki aspekti arhivistike i dokumentaristike; Arhivska praksa – archival practice, str. 20- 26, Tuzla 2001.; obim: 7 strana, format B-5.
27. O problemu semantičke determinacije mas-medijske poruke; Razlika/differance broj 1, str.161- 171, Tuzla, 2001.; obim: 10 strana, format B-5.
28. Epistemološka funkcija koda; Zbornik radova filozofskog fakulteta u Tuzli broj 3, str: 107-119, Tuzla 2001.; obim 13 strana, format B-5
29. Savremeni mediji komuniciranja u kreiranju novog imidža BiH; Znak Bosne, str.37 – 40, Zenica 2000.; obim: 4 strane, format: A-4
30. Hipotetski okvir za razmatranje odnosa logike i mas-medijske poruke; Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli broj 2, str: 139-157, Tuzla 2000.; obim: 17 strana, format B-5.
31. Događaj kao izvor i predmet informacije; Zbornik radova filozofskog fakulteta u Tuzli broj 1, str: 58-71, Tuzla 1999.; obim: 15 strana, format: B-5.
32. Public relations - nova strategija komuniciranja s okruženjem, Bosanski jezik, Tuzla, 1997. (Obim-5 strana A-5 formata)
33. Strategije upravljanja odnosima sa javnošću, Pogledi 6/97, Tuzla (Obim 6 strana B-5 formata)str.34- 39, Tuzla 2002.; obim: 6 strana, format A-5.
34. Utjecaj medija na opredjeljivanje birača - skica za studiju slučaja, Zbornik radova sa simpozija “Mediji u multinacionalnim sredinama” Sarajevo, 10 i 11. Oktobra 1996. (Obim-4 strane A-5 formata)
35. Društvene determinante informisanja u preduzeću, Samoupravljanje, 1/90, Beograd (Obim-15 strana B-5 formata)
36. Mnijenjsko djelovanje fabričke štampe, Samoupravljanje, 6/89, Beograd (Obim-10 strana B-5 formata)
37. Rudarske novine i zaštita na radu, Revija rada, 196/87, Beograd (Obim-6 strana B-5 formata)
38. Male zemlje u procesu globalizacije (mogućnosti komunikacijskog odgovora);Stav broj 1, str.34- 39, Tuzla 2002.; obim: 6 strana, format A-5
39. Problem odnosa vjerodostojnosti medija i izbornog opredjeljivanja glasača,
Treći naučni simpozijum: Demokracija-mediji u multinacionalnim sredinama, Sarajevo 1997.

Pregled radova objavljenih u časopisima

Rudarske novine i zaštita na radu

 

Revija rada, 196/87, Beograd (Obim-6 strana B-5 formata)
Autor je metodom analize sadržaja listova rudnika: Banovići, Breza, Djurdjevik, Kreka, Zenica i Tuzla, pokazao da interni mediji ne odslikavaju svakodnevno prožimanje zaštite na radu i proizvodnje te je odbacio kao neutemeljenu hipotezu o pozitivnoj korelaciji uloge zaštite na radu u sadržaju rada rudara i u sadržaju rudarskih novina.

Mnijenjsko djelovanje fabričke štampe

 

Samoupravljanje, 6/89, Beograd (Obim-10 strana B-5 formata)
Autor je teorijski ispitao hipotezu da: stepen demokratičnosti komunikacijske situacije determiniše sadržinu i učesnike komunikacije kroz medijske kanale, izbor vrste medija, strukturu i društveni položaj komunikacijske organizacije, stepen, smjer i sadržinu autonomnog angažovanja glasila u mnijenjskoj komunikaciji.

Društvene determinante informisanja u preduzeću

 

Samoupravljanje, 1/90, Beograd (Obim-15 strana B-5 formata)
Teorijski su istražene implikacije reforme privrednog sistema na komunikacijsku sferu.

Postavljena su pitanja: da li je aktuelni komunikacijski model zaista toliko vrijednosno neutralan i univerzalan da će se bez promjena efikasno aplicirati reformisanom društvu i kada će se nerekonstriran sistem informiranja, zbog logike sopstvenog struktuiranja, zbog toga što je odgovor na informativne potrebe konkretne društvene strukture, početi ispoljavati kao jedan od faktora suprostavljanja društvenim promjenama?

Utjecaj medija na opredjeljivanje birača-skica za studiju slučaja

 

Zbornik radova sa simpozija “Mediji u multinacionalnim sredinama” Sarajevo, 10 i 11. Oktobra 1996. (Obim-4 strane A-5 formata)
Analizom sadržaja provjerena je hipoteza da na rezultate opštih izbora (1996.) mediji nisu imali značajnijeg utjecaja.Birači nisu odlučili o pobjednicima na osnovu informacija koje su dobili posredstvom medija.

Public relations-nova strategija komuniciranja s okruženjem

 

Bosanski jezik, Tuzla, 1997. (Obim-5 strana A-5 formata)
Autor, polazeći od opće prihvaćenog i potvrdjenog stava da u uvjetima kompeticije u svim sferama društvenog života konačan uspjeh bilo koje strukture (političke, privredne, kulturne) u sve većoj mjeri ovisi od raspoloženja javnosti, analizira savremenu BiH situaciju.

Strategije upravljanja odnosima sa javnošću

 

Pogledi 6/97, Tuzla (Obim 6 strana B-5 formata)
Autor polazi od pretpostavke da je i u BiH nužno redefinirati strategije komuniciranja socijalnih, ekonomskih, kulturnih i drugih posistema društva sa javnošću u pravcu primjene savremenih koncepata upravljanja odnosima sa javnošću.. U upravljanju odnosima sa javnošću moguće je primijeniti različite strategije, što ovisi od više faktora. U uvjetima kada se svi ti faktori okupe na jednom mjestu sinteza naučnih metoda menadžmenta, marketinga i komunikologije ne samo da je moguća nego je i jedino efikasna.

Problem odnosa vjerodostojnosti medija i izbornog opredjeljivanja glasača

 

/Treći naučni simpozijum: Demokracija-mediji u multinacionalnim sredinama, Sarajevo 1997./ (Obim-7 strana A-4 format)

Autor je realizirao istraživanje javnog mnijenja na uzorku od 1200 ispitanika. Polazna hipoteza je glasila: Utjecaj medija na izborno opredjeljivanje ovisi od trajnih predodžbi glasača o medijima kao vjerodostojnim izvorima informacija o strankama i kandidatima, korisnim za izbornu orjentaciju. Autor smatra da potvrdjivanje medija kao faktora izbornog opredjeljivanja glasača ovisi od: stupnja izloženosti djelovanja medija i predodžbi glasača o medijima kao izvorima vjerodostojnih informacija korisnoh za izbornu orjentaciju.

Događaj kao izvor i predmet informacije

 

Zbornik radova filozofskog fakulteta u Tuzli broj 1, str: 58-71, Tuzla 1999.; obim: 15 strana, format: B-5.
Autor rasvjetljava postojanje bitnih razlika između empirijskog i medijskog događaja kao i implikacije na novinarstvo konceptualnih razlika u definiranju događaja kod klasičnog i pristupa koji proizilazi iz teorije informacije.

Hipotetski okvir za razmatranje odnosa logike i mas-medijske poruke

 

Zbornik radova filozofskog fakulteta u Tuzli broj 2, str: 139-157, Tuzla 2000.; obim: 17 strana, format B-5.
Autor identificira dvije tačke dodira novinarske epistemologije i logike: (1) mas-medijska informacija, odnosno poruka je izraz mišljenja stvarnosti, (2) to mišljenje mora biti logično (rezultat je sređenog niza misli o uzrocima i posljedicama.

Savremeni mediji komuniciranja u kreiranju novog imidža bih

 

Znak Bosne, str.37 – 40, Zenica 2000.; obim: 4 strane, format: A-4
Autor razvija i dokazuje tezu da Bosna i Hercegovima raspolaže kritičnom masom znanja i vještina o savremenim medijima komuniciranja.

Epistemološka funkcija koda

 

Zbornik radova filozofskog fakulteta u Tuzli broj 3, str: 107-119, Tuzla 2001.; obim 13 strana, format B-5
Autor dokazuje epistemološku vrijednost teze, u novinarskoj reprezentaciji stvarnosti da kada znamo da nešto (neka empirijska činjenica, akcijednt ili događaj) pripadaju vrsti stvari (pojave) čiji nam je strukturalni kôd poznat, bilo da smo to naučili iz knjiga ili smo to iskusili kroz praksu, tada možemo znati i o tome (nečemu) najmanje toliko koliko znamo o samoj vrsti.

O problemu semantičke determinacije mas-medijske poruke

 

Razlika/differance broj 1, str.161- 171, Tuzla, 2001.; obim: 10 strana, format B-5.
Autor razmatra problem identifikacije jednog broja obaveznih elemenata i ustaljenih odnosa među njima kao uslova da bi mas-medijska poruka funkcionirala kao spoznajno-značenjska struktura. Dolazi do zaključka da je konkretno značenje svakog elementa semantičke strukture poruke određeno njihovim odnosom sa cjelinom komunikacije i komunikacijske situacije komunikatora i recipijenata koji, u slučaju mas-medijskog komuniciranja izmiču kontroli komunikatora.

Informatološki aspekti arhivistike i dokumentaristike

 

Arhivska praksa – archival practice, str. 20- 26, Tuzla 2001.; obim: 7 strana, format B-5.
Autor istražuje tezu da arhivistici i dokumentarsitici, u ambijentu savremenih medija treba pristupiti sa stajališta izjednačavanja iskustva kao (sa)znanja i informacije i diferenciranja informacije kao sadržaja i dokumenta kao njenog nosioca.

Imidž u funkciji strateškog menadžmenta

 

Zbornik radova u povodu 25-godišnjice Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, str.59 – 65, Tuzla 2001.; obim: 7 strana, format: A-4.
Fenomen imidža, autor situira u granice dva postulata; (1) imidž je oblik spoznaje stvarnosti, način na koji javnost doživljava okruženje i (2) imidž ne nastaje po principima logičkog zasnivanja sudova, dakle, kao racionalan odnos premisa i konkluzije već kao intuitivni doživljaj stvarnosti, opća impresija ispunjena, uglavnom, estetskim i etičkim odzivom na iskustvo.

Bosna i Hercegovina, entiteti i kantoni u procesu stabilizacije i razvoja

 

koautorstvo sa Mr. Sead Omerbegović, Pogledi br. 8; str. 64 – 69, Tuzla 2001.; obim 6 strana, format B-5.
Autori razvijaju tezu da je kompromis, koji u sferi realnih političkih odnosa BiH znači prvenstveno zaštitu nacionalnih interesa, ne samo i uvijek vitalnih, rezultirao atipičnim modelom administrativno-političke organizacije Države Bosne i Hercegovine, a naročito lokalne uprave, koji zbog toga što nije komplementaran sa državama u regionu, otežava uključivanje u integracijske procese.

Sud kao središnji element logičke strukture mas-medijske poruke

 

Zbornik radova Filozofskog fakulteta broj 4; str. 123- 133, Tuzla 2002.;obim: 11 strana, format: B-5.
Autor istražuje tezu da u traganju za izuzetnošću (neočekivanost) stanja nekog predmeta (empirijske činjenice), odnosno za posebnošću ispoljavanja u konkretnim vremenski i prostornim koordinatama novinarstvo vodi ka pojedinačnom sudu. Samo pojedinačni sud je u stanju referirati stanje konkretnog predmeta. Pojedinačni sud je, zaključuje autor, moguć tek pošto se dovede u pitanje važenje objektivnog jedinstva posredujućeg i posredovanog pojma za cijeli opseg posredujućeg pojma.

Male zemlje u procesu globalizacije (mogućnosti komunikacijskog odgovora)

 

Stav broj 1, str.34- 39, Tuzla 2002.; obim: 6 strana, format A-5.
Autor razvija tezu da iz same suštine globalizacije kao interakcijskog procesa opće povezanosti proizilazi nužnost da male zemlje, pa i Bosna i Hercegovina napuste inferiorno stajalište koje generira globalofobiju i samoizolaciju, te da prepoznaju u sopstvenom bitku one momente koji obogaćuju svijet.
   18. Male zemlje u procesu globalizacije (mogućnosti komunikacijskog odgovora);Stav broj 1, str.34- 39, Tuzla 2002.; obim: 6 strana, format A-5.

Autor razvija tezu da iz same suštine globalizacije kao interakcijskog procesa opće povezanosti proizilazi nužnost da male zemlje, pa i Bosna i Hercegovina napuste inferiorno stajalište koje generira globalofobiju i samoizolaciju, te da prepoznaju u sopstvenom bitku one momente koji obogaćuju svijet. Autor vidi rješenje u planiranoj, kontinuiranoj, sistematičnoj samprezentaciji, usmjerenoj ka globalnom okruženju, putem koje, koristeći se globalnom komunikacijskom infrastrukturom, razjašnjavamo svoje posebnosti razvijajući razumijevanje i interes za njih.

/Rad je prezentiran na Međunarodnom naučnom simpozijumu «Globalization, cultures and media», 27. avgusta – 1. septembra 2001., Inter – university centre Dubrovnik/


Uključivanje javnosti u proces izrade prostornog plana

 

Urbo BiH (2), str. 3037, Sarajevo 2002.; obim: 8 strana, format: A-4
Autor dizajnira i teorijski fundira originalan model uključivanja građana u rane faze kreiranja javne politike. Za razliku od klasičnog pristupa, kada se građani u proces uvode tek u fazi javne rasprave o nacrtu odluke (koju su kreirali vladini eksperti) u ovom modelu oni se, potpomognuti timom stručnjaka za javne komunikacije uključuju u ranim fazama i utiču na kreiranje samog nacrta.

Javna percepcija tuzlanskog pristupa prostornom planiranju

 

Urbo BiH (2), str. 53- 57, Sarajevo, 2002.; obim: 5 strana, format: A-4
Autor saopštava i objašnjava rezultate istraživanja javnosti na području Tuzlanskog kantona. Istraživanje je realizirano po uzusima naučne metodologije na reprezentativnom uzorku od tri hiljade ispitanika izabranih metodom slučajnog izbora. Istraživanje je zasnovano na generalnoj hipotezi da između informacije (informiranosti) i akcije (uključivanja građana u rane faze procesa prostornog planiranja) ne postoji direktna uzročno - posljedična veza, te da presudnu ulogu u rješenju dileme: uključiti se ili apstinirati igra motivacijski okidač, koji autor identifikuje kao javnu percepciju.

Epistemologija novinarske spoznaje

 

Zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2004. Vol.31, br. 5, ISSN 1521 – 6021 (str. 245-256)
U radu se razmatraju konsekvence po novinarski metod novog koncepta događaja, razvijenog u Teoriji informacija. Polazište je razumijevanje prirodnih i društvenih procesa kao sređenih nizova empirijskih činjenica i relacija među njima (struktura) a događaja kao svakog neočekivanog (nepredviđenog) stanja, pa čak i same najave takve mogućnosti sa stanovišta izvijesnosti toka procesa. Skenirajući stvarnost, više ili manje kontinuirano, novinari i mediji reagiraju samo na one percepcije koje se ne uklapaju u dominantne mentalne modele stvarnosti, tako se svaki empirijski događaj primarno pojavljuje kao spoznajni događaj. Da bi novinari reagirali na neko zbivanje i uključili ga i medijsku interpretaciju stvarnosti on mora privući pažnju svojom distinktivnošću u odnosu na ustaljene predstave o poretku empirijskih činjenica.

Samoprezentirajuće komunikacije savremenih društvenih struktura

 

masovni mediji i javni diskurs; Zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2005. Vol.31, br. 6, ISSN 1521 – 6021 (str. 245-260)
U radu je istražena uloga savremenih institucija (profitnih i neprofitnih, vladinih i nevladinih organizacija) u javnom diskursu. Pokazano je kako organizacije preko svojih komunikacijskih funkcija (podsistema) postaju subjekti diseminacije mas-medijskih poruka i artikulacije javnog mišljenja.

Kako izvještavati o maloljetnicima u sukobu sa zakonom?

 

Zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2006. Vol.31, br. 7, ISSN 1521 – 6021 (str.456-463)
Autor istražuje posebnosti događaja maloljetničke delinkvencije. Postavlja pitanja: šta izvještavanje o maloljetnicima u sukobu sa zakonom čini posebnim u odnosu na izvještavanje uopće ili u odnosu na izvještavanje o crnoj strani života?

Mediji u tranziciji

 

TRANZICIJA, časopis za ekonomiju i politiku tranzicije; Ekonomski institut Tuzla, januar-decembar 2006. broj 17-18, ISSN 1512 – 5785 (str.9-18)
Pitanje tranzicije medija je, po autoru, pitanje promjene koncepcije javne komunikacije; napuštanje tehničkog koncepta u kome se uspjeh komuniciranja mjeri eliminiranjem iznenađenja i neupitnošću istine a usvajanje kulturne paradigme u kojoj je cilj komuniciranja ustanovljenje višeglasnosti, različitih pogleda na istinu i uspostavljanje javnosti kao modela društvene moći kroz koji je jedino i moguće efikasno diskreditirati dogmatizam, bilo kakvu ortodoksiju i totalitarne hijerahije.

Teorijski okvir za marketinšku rekonceptualizaciju politike

 

Zbornik radova, Ekonomski fakultet u Brčkom, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, br.3, mart 2007. ISBN 978-99938-95-05-3, COBIS.BH-ID 387864 (str. 101-108)
U radu je prezentiran marketinški koncept politike, zasnovan na dijaloškom modelu javnog komuniciranja, čijom bi konzistentnom primjenom, koja iziskuje posvećenost demokratskoj ideji i vladanje savremenim tehnikama i konceprima komuniciranja, bilo moguće, na bazi izvornih očekivanja građana, redefinirati političke odnose u Bosni i Hercegovini (strateške političke ciljeve i nacionalne projekte) zasnovane na klasičnim ideološkim matricama.

Konceptualizacija istraživanja vjerodostojnosti medija

 

VJERODOSTOJNOST NOVINA, ICEJ, Zagreb, 2007., ISBN 978-953-7015-38-1 (str. 39-66)
U radu se razmatraju teorijski i metodološki osnovi za istraživanje vjerodostojnosti novina u savremenim (kompetitivnim) komunikacijskim okolnostima. Polazno stajalište autora je da se istraživanju stvarnih istinosnih kvaliteta vijesti, koja se mogu analitički zahvatiti istraživanjem novinarskog postupka, preciznije - primjene standardnih profesionalnih načela novinarstva i izvještavanja mora pridružiti i faktor ambvivalentnost doživljaja vjerododstojnosti medija, koji proizilazi iz ukupnog medijskog iskustva odnosno medijske kulture konkretne komunikacijske (društvene) zajednice.

Bosna i Hercegovina : Između profesionalnih standarda i očekivanja čitatelja

 

ICEJ, Zagreb, 2007., ISBN 978-953-7015-38-1 (str. 117- 154)
U radu su saopšteni rezultati istraživanja vjerododstojnosti bosansko-hercegovačkih printanih medija. Istraživanje je zasnovano na polaznoj pretpostavci da su doživljaj vjerodostojnosti, odnosno nevjerodostojnosti (tačnosti, odnosno netačnosti) konačan rezultat 1)istinosnih taktika (ishod svjesnog, iskrenog angažiranja novinara i redakcija oko stvarnih istinosnih komponenti vijesti) i 2) uspjeha u upravljanju utiskom vjerododstojnosti.

Problemi i smisao definiranja odnosa s javnošću

 

Anali poslovne ekonomije, časopis za poslovnu ekonomiju, biznis, menadžment i komunikologiju, UPIM, Banja Luka, 2007. godina I, Volume I, Broj 1, UDK 659.4 (str. 143- 153)
U radu se prezentiraju praktične posljedice nepostojanja saglasnosti oko određenja Odnosa s javnostima. Upoređuju se definicije profesionalnih nacionalnih i internacionalnih udruženja i autorske definicije sa neskrivenim naučnim i teorijskim ambicijama i ispituju mogućnosti usaglašavanja na matrici Aristotelove šeme definiranja.

Komunikacijski paradoks

 

Medianali, međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 1, broj 1, ožujak 2007. (str.135-148)
Autor analizira komunikacijski ambijent Bosansko-hercegovačkog društva deset godina nakon prestanka oružanih sukoba i nalazi da je ono duboko podijeljeno. Degradirano je na nacionalno i vjerski homogenizirane publike zarobljene unutar komunikacijskih subzajednica.

Mediji i izbori – između formalne nepristrasnosti i interesa javnosti

 

Medianali, međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 1, broj 2, studeni 2007. (str.139- 148)
U radu se analizira demokratska efikasnost medijskog izbornog modela u Bosni i Hercegovini na primjeru na koji su na posljednjim općim izborima djelovali tiskani mediji. Autor je na temelju empirijskog istraživanja došao do zaključka da su tiskani mediji u BiH zatvoreni u svoja politička i ideološka usmjerenja, zamaskirani smislenim i vrijednosnim očekivanjima svojih čitatelja te nisu u stanju reprezentirati pa ni interpretirati cijeli politički spektar koji se samoprezentira u predizbornom razdoblju.

Čitanje medijske kulture

 

UDK 316.774:316.77, ISTRAŽIVANJA, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Mostar, 2008. ISSN 1840-1325, (str. 413- 426)
U radu se razmatraju glavni aspekti semantike masovnih medija, te obrazlaže nužnost etabliranja Mas-medijske pedagogije na svim nivoima odgojno-obrazovnog procesa. Medijska pedagogija ima primarni zadatak da osigura socijalizacijsku internalizaciju pristupa kulturnog relativizma.

Vjerodostojnost medijskih objava

 

Medianali, međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 2, broj 3, veljača 2008. (str.127- 136)
Autor pokušava prevladati redukciju problema vjerodostojnosti medijskih objava (PR produkata uopće) na odnos press agenti–urednici čija je posljedica da se odgovornost za vjerodostojnost prenosi na medije, jer „mediji su poruka“.
Mediji su općenito nepovjerljivi prema PR zvanju, pa tako i prema medijskim objavama. Sve što dolazi PR kanalima za novinare i urednike etički je i istinosno upitno, samim time što je vođeno organizacijskom namjerom da se pozicionira na tržištu imidž-kapitala.

Mogućnosti dekonstrukcije internog imidža Bosne i Hercegovine

 

TRANZICIJA; Međunarodni naučno-stručni časopis za ekonomiju i politiku tranzicije – Tuzla – Beograd – Bukurešt – Zagreb, Ekonomski institut Tuzla, br.21-22, 2008. ISSN 1512-5785, COBIS.BH – ID 7255054, UDK: 330.142 (str. 9-26)
U radu su prezentirani rezultati istraživanja studentske percepcije Bosne i Hercegovine koje je autor sa grupom istraživača realizirao na tri BH univerziteta. Istraživanje je pokazalo da postoje elementi jedinstvenih vrijednosnih preferencija u sve tri nacionalno definirane skupine javnosti i da bosansko-hercegovačko društvo pa i interni imidž Bosne i Hercegovine možda i nisu tako dramatično i bezizgledno podijeljeni kao što se prezentira u medijskim izvještajima.

Etički odnosi s javnostima u funkciji socijalne konekcije i društvene odgovornosti modernih organizacija

 

Medianali, međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima, Sveučilište u Dubrovniku, ISSN 1846-436X, UDK 316.77 /070/659.4, godište 3, broj 5, veljača 2009. (str.131- 142)
Autor prepoznaje bit etičkog problema odnosa s javnostima u antinomičnoj poziciji podijeljene lojalnosti profesije (organizaciji kao klijentu i javnosti kao uvjetu svih uvjeta za očuvanje demokratskog životnog ozračja). Problem podijeljene lojalnosti stvara većinu etičkih prijepora i prekršaja. Po autoru, rješenje je u vraćanju tog problema u područje odnosa stvarnih subjekata. U odnosima s javnostima uvijek se, bez obzira na manifestnu ulogu PR profesionalaca, radilo o odnosima organizacija (korporacija) i društva, odnosno o sučeljavanju privatnih partikularnih organizacijskih interesa, s isto tako privatnim i partikularnim interesima drugih organizacija i grupacija iz okružja, ali i općim interesima zajednice.

Odnosi s javnostima u zdravstvenom sektoru

 

mogućnosti strateške perspektive, Zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. 2011. ISSN 1512-6021, str. 335-359
U radu se istražuju mogućnosti i osnovni principi primjene koncepata odnosa s javnostima u zdravstvenom sektoru.

Bosanstvo i Bošnjaci u agendi „Bošnjaka“: sto dvadeset godina poslije

 

Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo: historija, stvarnost, perspektive, zbronik radova, Univerzitet u Tuzli, 2014.
U radu je načinjena savremena analiza socijalno-povijesnih aspekata pojave štampe u Bosni i Hercegovini, odnosno pokretanja novina Bošnjak. Analiza je razotkrila ogroman nesrazmjer simboličke i političke moći u Bosni i Hercegovini u najsosjetljivijim periodima otvaranja nacionalnog pitanja i konačnog geopolitičkog rješenja Bosne i Hercegovine, za koja se znalo da će se postaviti u veoma zaoštrenom obliku u momentu kada se uđe u posljednju fazu napuštanja Balkana od strane Osmanskog carstva.

Novine u Bosni u osmanskom periodu i nacionalno samoidentificiranje Bošnjaka

 

Bosanski jezik: časopis za kulturu bosanskoga književnog jezika, 10/2013, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.
Kasno pojavljivanje novina u Bosni utjecalo je na primarno konfensionalnu određenost nacionalnih samodefiniranja stanovništva. To kašnjenje je uzrokovano uglavnom konzervativnom politikom Osmanskog carstva prema štamparstvu i štampi uopće i općim obrazovnim, kulturnim i materijalnim stanjem Bosne. Odsustvo novina s autentičnom bosanskom agendom i interpretativnim okvirom, u periodu nastajanja nacija oslobodilo je prostor za utjecaj izvanjskih političkih i kulturnih centara na proces

Komparativna analiza izvještavanja o terorističkom napadu u Norveškoj na hrvatsksim i internet portalima Velike Britanije

 

(koautorstvo sa Marinom Đukić, Sveučilište u Osijeku) Medianali, godište 7, broj 14, prosinac 2013. Dubrovnik
U radu je izvršena komparativna analiza izvještavanja o terorističkom napadu na Norvešku 22. 7. 2011. tri online news portala iz Hrvatske i iz Velike Britanije. Istraživanjem je obuhvaćeno 288 tekstova.
0 0