MEDIJI I GLOBALIZACIJA

 

Slika
N. Kurtić, D. Kukić; University Press, Magistrat izdanja, Sarajevo 2020.

Globalizacija je veoma dinamičan i kompleksan proces. Već dvije decenije izaziva veliku pažnju naučnika i stručnjaka, ali je i svakodnevna tema medija i pragmatičnih pogleda na svijet. Prisutnost globalizacije u javnom diskursu učinila je da taj fenomen izgleda kao nešto što je svima poznato. Međutim, u naučnom diskursu suočavamo se s različitim, pa i suprotstavljenim tumačenjima koja iziskuju nova istraživanja i promišljanja.

KVANTITATIVNA I KVALITATIVNA ANALIZA SADRŽAJA

 

Slika
Najil Kurtić, University Press, Magistrat izdanja, Sarajevo, 2017 

Knjiga je organizirana u dva poglavlja. U prvom poglavlju pregledno je i
sistematično izložen algoritam kvantitativne, a u drugom poglavlju kvalitativne
analize sadržaja. U oba slučaja naglašen je značaj teorijske konceptualizacije
istraživanja. Pri tome sam izložio upotrebljive recentne koncepte
mogućih predmeta istraživanja, istraživačkih pitanja, različitih teorijskih
okvira, istraživačkih koncepcija. Međutim, namjera mi nije da zarobim studente,
odnosno istraživače u predstavljene koncepte i kategorije. Želja mi je
da ih ohrabrim i podstaknem na samostalni istraživački rad, koji bi se sastojao
od širenja teorijskog okvira unutar kojeg će se konceptualizirati istraživanje.

ODNOSI S JAVNOSTIMA

 

Slika
Najil Kurtić, University Press, Magistrat izdanja, Sarajevo, 2016.

Knjiga Odnosi s javnostima je rezultat teorijskih i empirijskih istraživanja te predavanja na dodiplomskim i postdiplomskim studijima na univerzitetima u Tuzli, Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Osijeku. Sadrži detaljan pregled svih relevantnih teorijskih i praktičnih aspekata komunikacija savremenih organizacija sa stakeholderima (ciljnim skupinama).
U teorijskim poglavljima veoma pristupačno i funkcionalno su prezentirane sve relevantne naučne informacije o komunikacijskom ponašanju i komunikacijskim potrebama organizacija, upućenosti organizacija na razvijanje dobre volje i dobijanje podrške okruženja kao i o procesima kreiranja javnog mišljenja (imagea, reputacije i brenda). Detaljno su i veoma razumljivo predstavljene recentne teorije odnosa s javnostima (uključivanja, persuazije, pridobijanja, dijaloga) i naglašene njihove praktične implikacije na PR kampanje i ukupno komunikacisjko ponašanje organizacija, odnosno njihovih profesionalnih komunikatora.

TABLOIDIZIRANJE STVARNOSTI: metamorfoza dnevnih novina

 

Slika
N. Kurtić, V. Baraković, Z.Hrnjić Kuduzović ... /et.al./ Planjax komerc, Tešanj, 2016.
Knjiga je rezultat naučno-istraživačkog projekta pod nazivom “Sadržajni aspekti kvalitete dnevnih informativnih novina u Bosni i Hercegovini“ koji je realiziran na studijskom odsjeku Žurnalistika Filozofskog fakulteta u Tuzli, a pod vođstvom profesora Najila Kurtića. Projekat je podržan od Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje. To je prvo sistematično istraživanje printanih medija u Bosni i Hercegovini, utemeljeno na naučnom instrumentariju i reprezentativnom uzorku.
Predmet istraživanja su bili sadržajni aspekti kvalitete dnevnih novina u Bosni i Hercegovini komparirani sa uzorkom dnevnih novina iz Srbije i Hrvatske.
Generalna hipoteza na kojoj se zasniva istraživanje je formulirana u obliku nulte hipoteze i glasi:
”Kvalitet sadržaja dnevnih novina u regionu, odnosno u Bosni i Hercegovini je u granicama standardnih očekivanja da vijesti doprinose dinamičkom stabiliziranju društvenog sistema tako što pružajući građanima objektivne, tačne, aktuelne, relevantne i pouzdane informacije na temelju kojih donose informirane odluke pri svakodnevnim životnim izborima, razumijevaju kompleksne društvene pojave i procese, smanjuju mogućnost socijalne entropije i sukoba te podupiru njihovo učešće u upravljanju demokratskom strukturom društva.

MASOVNO KOMUNICIRANJE

 

Slika
Urednik, Stjepan Malović, grupa autora Malović, S., Maletić,F., Vilović, G., Kurtić, N., predgovor M. Kunzcik, poglavlje Medijska politika, Golden Mrketing – Tehnička knjiga, Zagreb 2014.

Knjiga je udžbenik za studente kopji studiraju masovno komuniciranje na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima. Uz predgovor koji je napisao jedan od vodećih evropskih komunikologa Michael Kunczik knjiga sadrži pet dijelova. Prvi dio: Masovno komuniciranje napisao je Stjepan Malović. Drugi dio:Medijska pismenost napisao je Franjo Maletić. Treći dio: Etičnost masovnog komuniciranja napisala je Gordana Vilović. Četvrti dio: Medijske politike napisao je Najil Kurtić. U petom dijelu su prezentirane studije slučaja koje su uradili studenti doktorskog studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta uz Zagrebu.
Knjiga je dobila nagradu Dialogos za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija u 2014. godini. Nagradu dodjeljuje Međunarodni naučni časopis Medijski dijalozi iz Podgorice.

KOMUNIKOLOŠKI OGLEDI

 

Slika
Bosanska riječ, Tuzla, 2011.

Autor nas, kroz višestruke prizme promatranja, uvodi u temeljne principe komunikološke tradicijske i „globalizirane“ teorije, pomoću kojih istražuje djejstvujuće medijske modele. U središtu njegove pažnje je javni, medijski diskurs i njegova vjerodostojnost. Komunikološki ogledi nam nude moguće odgovore na medijska pomijeranja granice općeg i pojedinačnog, ne pristajući na sve dominantniju unifikaciju svijeta i svijesti, prije svega javnim diskursom.
Uz veoma sadržaja uvod profesorice Jelenke Voćkić Avdagić knjiga ima četiri poglavlja: 1) komunikologija bosanskohercegovačkog društva, 2) teorijski diskurs, 3) strateško komuniciranje i 4) imidžologija.
U poglavlju Komunikologija bosanskohercegovačkog društva razmotrene su teme: Masovni mediji i reintegracija bosanskohercegovačkog društva, Mogućnosti dekonstrukcije internog imidža Bosne i Hercegovine, Mediji i izbori – između formalne nepristrasnosti i interesa javnosti, Suvremeni mediji komuniciranja u kreiranju novog imidža Bosne i Hercegovine, Mediji i očuvanje građanskog identiteta i Vjerodostojnost bosanskohercegovačkih novina između profesionalnih standarda i očekivanja čitatelja.

OSNOVI PISANJA ZA MEDIJE

 

Slika
Media Plan institut, Sarajevo, 2009.

Knjiga je plod predavanja i vježbi iz predmeta: Metode i tehnike novinarstva i Pisanje za medije, studentima žurnalistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i studentima Mediaplanove Visoke škole novinarstva u Sarajevu. Godinama sam osluškivao reagiranje studenata na teorijske uvode u pojedine novinarske vještine, pokušavao ih približiti, što je moguće više, aktuelnoj novinarskoj praksi i dominantnim medijskim sadržajima, zajedno sa studentima pronalazio upečatljive primjere dobre i loše prakse u domaćim i regionalnim medijima, esperimentisao sa metodama predavanja i uvježbavanja, birao i osmišljavao zadatke za vježbe i ispite, prikupljao uspješne studentske radove i proučavao silabuse sličnog predmeta na svjetskim studijima novinarstva. Vodio sam se pri tome sa dva temeljna principa: prvo, dizajn (forma) poruke presudno utiče na efikasnost mas-medijskog komuniciranja, naročito u modernom vremenu koje karakterišu hiperprodukcija i hiperdiseminacija medijskih sadržaja i drugo, pisanje za medije(dizajniranje poruka) je vještina koja se može, uz dobro mentorstvo i uporan rad, steći i podići na zavidan nivo.

POLITIČKI MARKETING: PRILOG KULTURI POLITIČKOG KOMUNICIRANJA

 

Slika
UPIM, Banja Luka: 2008.; ISBN 978 – 99938 – 742 – 9 - 4

Monografija „Politički marketing“ je jedan od rijetkih originalnih pokušaja cjelovite teorijsko-pragmatične konceptualizacije marketinga u politici. Nastala je kao sinteza modernih komunikoloških koncepcija organizacijskog komuniciranja, demokratski inspiriranih promišljanja političke sfere i demokratske tranzicije bosansko-hercegovačkog društva i filozofije marketinga i menadžmenta.
Rencenzenti knjige su: Prof. dr. Jelenka Voćkić Avdagić, sa Univerziteta u Sarajevu i Prof. dr. Basim Spahić sa Univerziteta u Sarajevu.

KOD NOVINARSTVA

 

Slika
Media Plan Institut, Sarajevo, 2006.; ISBN 9958-9736-5-0

Knjiga „Kod novinarstva“ novost je u znanstvenom promišljanju novinarstva i masovnih medija u suvremenoj znanosti o masovnim medijima te masovnom komuniciranju. U njoj se mediji, novinarstvo i masovno komuniciranje analiziraju sa stajališta semiotike i semantike. Malo je autora i u svjetskim razmjerima odlučilo analizirati novinarstvo na toj razini. Djelo je dobro strukturirano, pregledno i logički se razvija u 7 poglavlja, a vrlo je opsežno opremljeno odgovarajućom i veoma bogatom referentnom literaturom, brojnim i relevantnim citatima te indeksom pojmova, pa se time uklapa u standarde znanstvenog rada. Autor se u prvom poglavlju bavi informacijom, i to od konceptualizacije do njezina smisla i značenja. Upozorava na kapacitete matematske teorije informacije, kao i na informacijske vrijednosti (sa)znanja iz medija. Uočivši da se podražaji (novosti) koje nije moguće uklopiti u predtipizirane slike izvjesnosti jednostavno odbacuju i tako im se odriče svojstvo informacije“ autor je objasnio i bit uređivanja savremenih masovnih medija, čiji urednici intuitivno odbacuju informaciju koja se ne uklapa u davno stvorene stereotipe.

KAKO PISATI ZA MEDIJE – DOGAĐAJ –VIJEST- IZVJEŠTAJ

 

Slika
Media Plan Institut, Sarajevo, 2005, ISBN 9958- 9736 -2 -6

U knjizi grupe autora koju sačinjavaju: prof. dr. Najil Kurtić, prof. dr. Stjepan Malović, prof. dr. Muhamed Nuhić, doc. Dr. Rade Veljanovski, Lila Radonjić i mr. Melisa Dedović metodično su izložene osnovne metode i tehnike savremenog novinarstva koje se primjenjuju kako u printanim tako i u elektronskim medijima. Knjiga je namijenjena studentima novinarstva i novinarima početnicima. Iz nje mogu naučiti: kako da uočavaju događaje u pojavama oko sebe, kako da prikupljaju i selekcionišu informacije po kriterijumima vrijednosti vijesti, kako brzo i razumljivo sintetizirati činjenice u informacije i vijesti i kako o svemu tome uvjerljivo i jasno napisati zanimljivu priču? Po mišljenju eminentnih recenzenata riječ je o izuzetno korisnom udžbeniku, „kojeg krasi mnoštvo praktičnih primjera, didaktičkih uputa i interaktivnih „prozivki“ studenata za praktičan rad.“

UVOD U TEORIJU MAS-MEDIJSKE INFORMACIJE

 

Slika
Filozofski fakultet, Tuzla, 2000.; obim: 230 strana, format: suženi B-5.

Knjiga je doprinos zasnivanju posebne teorijske discipline, u okviru komunikologije masovnih medija, koja za predmet proučavanja ima mas-medijsku informaciju, odnosno poruku. Autor se fokusira na na pitanja tvorbe i funkcija informacije, na načine na koje novinari opserviraju i poimaju prirodne i društvene procese i reprezentiraju ih javnosti. Novinarstvo je, po ovom autoru poseban način spoznaje stvarnosti a informacija spoznajna kategorija u dvostrukom značenju; i kao instrument razumijevanja akcidenata i svih drugih događaja ali i kao medij simboličke reprezentacije stvarnosti. Ostajući konzistentan u ovakvom razumijevanju funkcije informacije autor gradi svojevrsnu novinarsku epistemologiju i semiotiku, što je originalan poduhvat kod nas.

TEHNIKE IZBORNOG MARKETINGA

 

Slika

Bosnia ars, Tuzla, 1997. (Obim-159 strana A-5 formata)

Autor polazi od konstatacije da našu novu politički stvarnost u sve većoj mjeri odlikuju one karakteristike koje su u globalnim okvirima pogodovale zasnivanju i razvoju savremenog izbornog marketinga. Izvjesno je da će, kada se smire potresi izazvani ideološkim pomacima uspješnost izbornog nastupa stranaka i kandidata zavisiti uglavnom od uspješnosti primjene različitih tehnika komuniciranja sa biračima.


VOLJA I MOĆ - ogled o političkom marketingu

 

Slika
Prava riječ, Tuzla, 1995. (Obim-127 strana A-5 formata)

Knjiga predstavlja u BiH pionirski pokušaj zasnivanja marketinškog pristupa regulacije političkih procesa i ostvarivanja političkih ciljeva u uvjetima demokratskog okruženja. Autor, Dr Kurtić ukazuje na strategiju upravljanja političkim organizacijama, promjenama i procesima zasnovanu na uskladjivanju sadržaja i pravaca upravljačke akcije sa prethodno spoznatim aspiracijama i pokretačkim motivima političke javnosti kao na jedan je od više mogućih (u našim uvjetima manje poznatih) odgovora na zahtjeve efikasnog djelovanja u uslovima imperativa očuvanja demokratskog karaktera politićkog ambijenta. Iako koristi dokazano efikasan instrumentarij razvijen u ekonomskoj sferi politički marketing ima izvorište u samim političkim procesima što dokazuje prisustvo elemenata marketinga tokom cijele povijesti.
0 0